Úthlutunarreglur BN

Úthlutunarreglur fyrir stúdentaíbúðir í eigu Byggingafélags námsmanna ses. og Stakkahlíðar hses. og skráðar eru á heimasíðuna bn.is. Aðrar reglur kunna að gilda um húsnæði í eigu annarra aðila sem þó eru í rekstri Byggingafélags námsmanna sbr. stúdentagarða Háskólans í Reykjavík.

 

1. kafli. Almenn skilyrði.

 

1.1 Réttur til búsetu . 

Rétt til að sækja um, fá úthlutuðu og halda húsnæði hjá BN hafa þeir sem falla undir skilyrði úthlutunarreglna þessara, sýna eðlilega námsframvindu, standa í skilum og hlíta húsreglum og öðrum þeim reglum sem BN setur um umgengni o.fl. í húsnæði félagsins.

 

1.2 Aðildarskólar. 

Stúdenta/nemandafélög innan aðildarskóla Byggingafélags námsmanna eru nú: Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Listaháskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík og Tækniskólinn. Samþykktum umsóknum um íbúðir og herbergi er raðað í forgang samkvæmt 7.grein í úthlutunarreglum þessum.

 

1.3. Tekju og eignamörk

Íbúðir Stakkahlíðar og hluti íbúða Byggingafélags námsmanna eru byggðar á grundvelli laga um almennar íbúðir nr. 52/2016. Leigjendur skulu vera undir tekju- og eignamörkum í samræmi við ákvæði laganna en viðmiðunarupphæðir eru settar fram í reglugerð nr. 183/2020. Við umsókn lýsir leigjandi því yfir að hann sé undir viðeigandi tekju og eignamörkum og getur Byggingafélagið kallað eftir gögnum því til staðfestingar.

 

1.4. Eðlileg námsframvinda o.fl.

1.4.1. BN er heimilt að gera kröfu  um að umsækjendur/leigutakar, sem hafið hafa nám, sýni eðlilega námsframvindu, en eðlileg námsframvinda telst vera ef umsækjandi hefur lokið á hverju ári, eða misseri, ef við á, a.m.k. 2/3 hlutum þess náms sem viðkomandi deild/skóli telur vera eins árs, eða eins misseris, nám. 

 

1.5. Undanþáguóskir umsækjanda. Óski umsækjandi eftir að BN veiti undanþágu vegna félagslegra aðstæðna skal hann, með umsókn sinni, skila umsögn frá félagsmálanefnd í viðkomandi sveitarfélagi og eftir atvikum viðurkenndu læknisvottorði. Við mat á félagslegum aðstæðum skal meðal annars líta til núverandi húsnæðisaðstöðu umsækjenda, fjölda barna, heilsufars og vinnugetu.

 

1.6. Önnur útleiga. 

Ef BN þykir sýnt að húsnæði sem fellur undir reglur þessar muni standa autt eða brýn nauðsyn er til að ráða bót á þörf fyrir íbúðarhúsnæði er stjórn BN heimilt að sækja, til Íbúðalánasjóðs, heimild til að víkja frá ákvæðum um tekjur og eignir vegna útleigu á húsnæði félagsins.

 


2. kafli. Leigutími. 

 

2.1. Leigusamningar eru ætíð tímabundnir og gerðir til eins árs í sennVið úthlutun herbergja er heimilt að gera samninga til skemmri tíma, einkum ef um er að ræða erlenda stúdenta sem dveljast hér hluta úr ári.

 

2.2. Leigutaki og leigusali eru bundnir af ákvæðum samnings út leigutímabilið. Leigutökum er þó heimilt að segja upp samningi á heimasvæði sínu (bn.is) með þriggja mánaða fyrirvara, frá næstu mánaðarmótum að telja. Leigusali getur í sérstökum tilfellum samþykkt skemmri fyrirvara á uppsögn séu sérstakar ástæður fyrir hendi, þó aldrei skemmri en einn mánuð frá uppsögn.

 

2.3. Hámarksdvöl. Hámarksdvöl í húsnæði BN getur lengst orðið jafnlöng eðlilegum námstíma viðkomandi náms, að frádregnum þeim námseiningum sem lokið er þegar umsækjandi fær úthlutað húsnæði hjá BN í fyrsta sinn, þó ekki lengur en sex ár. BN getur veitt undanþágu í samræmi við ákvæði reglna þessara. Endurskráning í nám lengir ekki hámarksdvöl miðað við fyrra nám. 

 

3. kafli. Um umsóknir, umsóknarfrestur o.fl.

3.1.   Umsóknir um íbúð eða herbergi skulu gerðar á umsóknarformi sem birt eru á heimasíðu BN (www.bn.is) og er einungis tekið við umsóknum á rafrænu formi. Umsækjandi ber ábyrgð á að umsókn sé rétt útfyllt og upplýsingar sem gefnar eru séu réttar og sannar. Rangar upplýsingar á umsókn geta leitt til þess að umsækjandi er færður til á biðlistum. Einungis er heimilt að hafa eina virka umsókn á hverja kennitölu.

 

3.2. Samþykktar umsóknir fara á viðeigandi biðlista, innan forgangshóps, samkvæmt reglum þessum í þeirri röð sem þær berast. Biðlistar eru þeir sem greinir í kafla 6.

 

3.3. Dagsetning og tími sem umsókn er móttekin er skráð rafrænt í umsóknarkerfi BN. Öll samskipti umsækjanda og BN fara fram með rafrænum hætti við það netfang sem uppgefið er á umsókninni. Hafi umsækjandi athugasemdir við mat umsóknar eða úthlutun skal hann skila skriflegri athugasemd til BN innan fimm daga frá samþykkt umsóknar eða frá því að úthlutun var gerð.

 

3.4. Leigutökum, sem óska eftir endurúthlutun húsnæðis, er skylt að skila inn rafrænni umsókn á heimasíðu BN, http://www.bn.is., í síðasta lagi þremur mánuðum fyrir lok gildandi leigusamnings.

 

3.5. Nýnemar geta sótt um frá 1. júní ár hvert, eftir að þeir hafa skráð sig til náms og umsókn þeirra verið samþykkt af viðkomandi skóla. Liggi staðfesting um skólavist fyrir á öðrum tíma er viðkomandi heimilt að sækja um húsnæði frá þeim tíma.

 

3.6. Með því að skila inn umsókn heimilar umsækjandi BN að sannreyna þær upplýsingar, sem fram koma á umsókn eða fylgigögnum hennar. Því er BN m.a. heimilt að afla upplýsinga hjá Þjóðskrá,  Hagstofu Íslands og viðkomandi skóla eða kalla eftir skattaskýrslu til að sannreyna tekju og eignamörk umsækjanda/leigjanda. 

 


4. kafli. Afgreiðsla ófullnægjandi umsókna   

 

4.1. Ófullnægjandi umsóknir. Heimilt er að vísa umsókn frá ef hún er talin ófullnægjandi á einhvern hátt eða ef upplýsingar sem fram koma í umsókn reynast rangar. Í slíkum tilvikum fellur umsóknin út úr umsóknarkerfi BN og er því hafnað.

 

4.2 Rangar upplýsingar. 

4.2.1. Fyrir úthlutun. Ef upplýsingar sem fram koma í umsókn eða fylgigögnum reynast rangar skal umsókn vísað frá. 

4.2.2. Eftir úthlutun. Komi í ljós eftir að úthlutun hefur farið fram, en áður en leigusamningur er gerður, að upplýsingar er koma fram í umsókn eða fylgigögnum reynist rangar fellur úthlutun þar með úr gildi. Hafi leigusamningur, í slíku tilfelli, verið undirritaður fellur leigusamningur úr gildi þegar í stað. Hafi íbúð/herbergi verið veitt viðtöku er leigutaka skylt að rýma húsnæðið þegar í stað eftir að honum barst skrifleg tilkynning um riftun frá BN þar að lútandi.

 

4.3. Óskilvísi umsækjanda. Heimilt er að vísa umsókn frá, ef umsækjandi skuldar, þegar umsókn berst, húsaleigu til BN fyrir einn mánuð eða lengra tímabil. Eins er heimilt að hafna umsókn ef umsækjandi hefur áður dvalið í stúdentaíbúð en verið vísað frá sökum vanefnda á samningi, skorts á einingum eða vanskilum. Umsóknum um milliflutning í stærri íbúð verður vísað frá, sé umsækjandi í vanskilum. Ákvæði þetta gildir jafnt um nýja leigusamninga sem og samninga um endurnýjun/framlengingu.

 

4.4. Brot á reglum. Hafi umsækjanda verið vísað úr húsnæði BN vegna brota á lögum eða reglum, þ.m.t. húsreglum, er heimilt að vísa umsókn hans frá

 

5.  kafli. Afgreiðsla gildra umsókna og samskipti umsækjenda við BN.  

5.1. Umsýsla. Skrifstofa BN annast öll samskipti og alla umsýslu varðandi umsóknir, m.a. móttöku umsókna og fylgigagna, samþykkt umsókna, frávísun og röðun umsókna í forgang samkvæmt ákvæðum úthlutunarreglna þessara. 

 

5.2. Gild umsókn. Þegar umsókn hefur hlotið samþykki BN fer umsóknin inn á biðlista, sem valinn er, sbr. kafla 6, en umsækjandi þarf að staðfesta hana reglubundið samkvæmt gr. 5.4.

 

5.3. Rafræn samskipti. Öll samskipti umsækjanda og BN fara fram með rafrænum hætti á því netfangi sem umsækjandi gefur upp í umsókn. 

 

5.4. Reglubundin staðfesting á að umsókn sé í gildi. Þegar umsókn hefur hlotið samþykki BN, þarf umsækjandi að staðfesta, á tímabilinu 1. til 5 dag hvers mánaðar, að umsókn hans sé í gildi á viðkomandi biðlista. Vakin er athygli á að ef umsókn er ekki staðfest í samræmi við framangreint eyðist hún sjálfkrafa  úr umsóknarkerfinu og fellur þá umsækjandi út af biðlista.

  

5.5. Umsækjandi fær tilboð um úthlutun á húsnæði. Hafi umsækjandi fengið úthlutað húsnæði skal hann staðfesta samþykki sitt innan 48 klukkustunda frá því að úthlutun var gerð. Hafi slík staðfesting ekki verið gerð af umsækjanda í gegnum úthlutunarkerfi BN innan tilskilins frests fellur úthlutunin niður.

 

5.6. Umsýslugjald. 

5.6.1. Umsýslugjald. Þegar umsækjandi staðfestir tilboð um úthlutun húsnæðis, sbr. gr. 5.5., samþykkir hann um leið að greiða BN umsýslugjald, sem nú er kr. 5.000 og greiðist það með fyrsta reikningi eftir að leigusamningur hefur verið undirritaður. Sama gjald greiðist einu sinni á ári við endurnýjun/framlengingu samninga.

 

5.7. Athugasemdir umsækjanda. Vilji umsækjandi bera fram kvartanir eða athugasemdir, vegna meðferðar umsóknar eða annarra atriða, skal hann senda skrifstofu BN skriflegt erindi, sbr. gr. 10.2., í reglum þessum. 

 

6. Kafli Biðlisti.

6.1. Skráning á biðlista. Þegar umsókn er samþykkt færist hún sjálfkrafa inn á biðlista, en umsækjandi ber sjálfur ábyrgð á að viðhalda biðlistaskráningu með reglubundinni staðfestingu, sbr. gr. 5.4. 

6.1.1. Almennur forgangur á biðlista. Sá umsækjandi sem efstur er hverju sinni, á viðkomandi biðlista, hefur forgang að húsnæði sem losnar, hafi hann ekki áður hafnað íbúð í sama íbúðaflokki. 

6.1.2. Sérstakar félagslegar aðstæður. BN er heimilt að víkja frá röðun á biðlista eða setja nýjan umsækjanda á biðlista ef sérstakar félagslegar aðstæður eru fyrir hendi. 

 

6.2. Umsóknir um flutning. Allar umsóknir um flutning innan húsnæðiskerfis BN raðast á viðkomandi biðlista í samræmi við reglur í kafla 7.  

 

6.3. Brottfall af biðlista. Í þriðja sinn sem umsækjandi hafnar tilboði um húsnæði fellur hann út af viðkomandi biðlista. 

6.4. Uppfærsla. Óski umsækjandi ekki eftir skráningu á biðlista, eða hann fellur út af biðlista af einhverjum ástæðum, færast þeir sem neðar eru upp um eitt sæti á viðkomandi biðlista. 

 

7. kafli. Forgangsröðun

Forgangsröðun samþykktra umsókna. Samþykktum umsóknum um húsnæði BN er raðað eftir tímasetningu innsendra umsókna og í forgangsröð samkvæmt reglum þessa kafla, sbr. þó ákvæði gr. 6.1.2.

 

7.1. Einstaklingsherbergi.

A: Núverandi íbúar hjá BN, sem sækja um framhaldsleigu í sömu íbúð.

B: Umsækjandi sem er í aðildarskóla BN sbr.grein 1.2.

C: Umsækjandi sem er í íbúð BN og sækir um flutning í aðra íbúð. (færist í þriðja hvert sæti á biðlistanum) 

D: Umsækjandi er í námi en ekki í aðildarskóla BN

 

7.2. Einstaklingsíbúðir.

A: Núverandi íbúar hjá BN, sem sækja um framhaldsleigu í sömu íbúð.

B: Umsækjandi sem er í aðildarskóla BN  sbr.grein 1.2.

C: Umsækjandi sem er í íbúð BN og sækir um flutning í aðra íbúð. (færist í þriðja hvert sæti á biðlistanum) 

D: Umsækjandi er í námi en ekki í aðildarskóla BN

 

7.3. Paríbúðir

A: Núverandi íbúar hjá BN, sem sækja um framhaldsleigu í sömu íbúð.

B:  Umsækjandi sem er í aðildarskóla BN sbr.grein 1.2.

C: Umsækjandi sem er í íbúð BN og sækir um flutning í aðra íbúð. (færist í þriðja hvert sæti á biðlistanum)

D: Umsækjandi er í námi en ekki í aðildarskóla BN

 

7.4. Fjölskylduíbúðir. – aðeins til úthlutunar til barnafólks

A: Núverandi íbúar hjá BN, sem sækja um framhaldsleigu í sömu íbúð.

B: Umsækjandi er í aðildarskóla BN sbr.grein 1.2.

C: Umsækjandi sem er í íbúð BN og sækir um flutning í aðra íbúð. (færist í þriðja hver sæti á biðlistanum) 

D: Umsækjandi í námi en ekki í aðildarskóla BN

 

8. Kafli. Óskir um flutning innan húsnæðiskerfis BN. 

 

8.1. Leigusamningar bundnir við nafn úthlutunarþega. Leigusamningar eru bundnir við nafn úthlutunarþega og er leigutökum hjá BN óheimilt að skipta, eða semja um skiptingu, á íbúðum/herbergjum innan húsnæðiskerfis BN sín á milli.

 

8.2. Óskir um flutning.  Óski leigjandi/leigjendur eftir flutningi á milli íbúða/herbergja skal viðkomandi senda inn nýja umsókn og verður umsóknin metin og getur skrifstofa BN samþykkt flutninginn gegn greiðslu flutningsgjalds. Með umsókn skal leigutaki láta fylgja skýringar/ástæður flutningsóskar.

8.3. Umsókn um flutning samþykkt, ný úthlutun. Þegar umsókn um flutning er samþykkt og umsækjanda hefur í framhaldinu verið úthlutað húsnæði, skal gera nýjan leigusamning um viðkomandi íbúð og gilda þá reglur 9. kafla, eftir því sem við á.

 

9. kafli. Eftir úthlutun, sem umsækjandi hefur staðfest.

 

9.1. Nýr leigutaki, upphaf leigutíma og gildi leigusamnings. Fái umsækjandi úthlutuðu herbergi eða íbúð er hann ábyrgur fyrir greiðslu leigu frá og með þeirri dagssetningu sem tilgreind er sem upphafsdagur leigutíma í úthlutunartilboði. Þó er gildi leigusamnings háð því að umsækjandi skili BN leigusamningi, sem undirritaður er með fullnægjandi hætti, ásamt tryggingu (bankaábyrgð) og staðfestingu á skólavist. 

 

9.2. Leigusamningur. Fái umsækjandi úthlutað herbergi eða íbúð hjá BN er honum skylt að undirrita, með fullnægjandi hætti, leigusamning sem BN lætur honum í té. Leigusamningurinn kveður nánar á um réttindi og skyldur leigutaka og leigusala á leigutímanum. 

 

9.3. Umsýslugjald. Samhliða greiðslu á fyrsta leigureikningi eftir undirritun nýs leigusamnings greiðir umsækjandi umsýslugjald til BN sbr.grein 5.6. Umsýslugjald skal einnig greiða við endurúthlutun húsnæðis. 

 

9.4. Greiðsla tryggingar eða afhending bankaábyrgðar. Áður en leigusamningur er undirritaður skal leigutaki inna af hendi tryggingarfé eða afhenda frumrit bankaábyrgðar, sbr. gr. 9.1. Trygging skal nema andvirði þriggja mánað leigugjalds og gilda í a.m.k. 14 daga fram yfir gildistíma leigusamnings.

 

9.5. Lyklar, afhending. Umsækjendur fá ekki afhenta lykla að leiguhúsnæði nema þeir hafi uppfyllt ákvæði gr. 9.1. - 9.4. innan tilskilins tímafrests.

 

9.6. Tímafrestur. Uppfylli umsækjandi ekki ákvæði gr. 9.1. - 9.4. innan 10 daga frá því að hann fékk eintak leigusamnings til undirritunar sent eða afhent er litið svo á að hann afturkalli umsókn sína og fellur úthlutun til hans því niður. Húsnæðinu verður því úthlutað til annars umsækjanda.

 

9.7. Endurúthlutun

9.7.1. Nýr leigusamningur. Hafi umsækjandi sem býr í húsnæði BN fengið endurúthlutun skal hann undirrita nýjan leigusamning innan 10 daga frá því að nýr leigusamningur var sendur eða afhentur honum. 

9.7.2. Endurnýjun bankaábyrgðar og greiðsla umsýslugjalds. Þegar leigusamningur er undirritaður skal leigutaki jafnframt framvísa endurnýjaðri bankaábyrgð sbr.grein 9.4, hafi hann ekki greitt tryggingafé í peningum, og greiða umsýslugjald, sbr. gr. 9.3. 

 

 

 

9.8. Trygging í reiðufé og/eða ábyrgðayfirlýsing.

9.8.1. Trygging í reiðufé. Tryggingarfé vegna íbúða/herbergja er ígildi þriggja mánaða leigugjalds. Tryggingaféð er lagt fram til tryggingar vangoldinnar leigu, þ.m.t. vegna dráttarvaxta og annars kostnaðar sem af vanskilum leiðir, og vegna ófullnægjandi þrifa sem og tjóns sem á hinu leigða kann að verða á leigutímanum. BN varðveitir tryggingafé í samræmi við ákvæði leigusamnings og laga nr. 36/1994. Tryggingafé er endurgreitt í lok leigutíma með vöxtum í samræmi við húsaleigulög nr. 36/1994 að því gefnu að allir reikningar séu greiddir og engar skemmdir hafi orðið á húsnæðinu eða fylgihlutum þess af hálfu leigutaka.

9.8.2. Ábyrgðayfirlýsing. Umsækjanda er heimilt að kaupa tryggingu hjá viðskiptabanka umsækjanda eða tryggingafélagi sem BN samþykkir. Fjárhæðir ábyrgðartrygginga skulu vera þær sömu og gr. 9.8.1. kveður á um og skulu ábyrgðir gilda a.m.k. 14 daga fram yfir gildistíma leigusamnings.

9.8.3. Niðurfelling bankaábyrgðar, skil á tryggingarfé. Almennt fellur bankaábyrgð niður eftir að leigutíma er lokið. Hafi leigusamningi lokið fyrr en upphaflega var gert ráð fyrir þarf leigutaki að óska sérstaklega eftir að BN felli niður ábyrgðina. Bankaábyrgð er þó aldrei felld niður fyrr en eftir að úttekt á leiguhúsnæði, við lok leigutíma, hefur farið fram og niðurstaða þeirrar úttektar sé að eigi sé þörf á að ganga að tryggingu vegna tjóns á hinu leigða eða vanhalda í þrifum, og ljóst er að leigutaki er í skilum með leigugreiðslur. Skil á tryggingafé fer fram eftir að leigutaki hefur sent skrifstofu BN ósk um endurgreiðslu ásamt tilkynningu um bankareikning í eigu leigutaka sem greiða skal tryggingaféð inn á. Tryggingafé er endurgreitt með vöxtum í samræmi við húsaleigulög nr. 36/1994, að því gefnu að allir reikningar vegna leigu og/eða skila á húsnæði hafi verið greiddir. 

 

9.9. Afhending húsnæðis við upphaf leigutíma og skil leigutaka.

9.9.1. Afhending húsnæðis. BN afhendir leigutaka húsnæði á fyrsta degi leigutímabils, enda hafi leigutaki staðið við skyldur sínar samkvæmt gr. 9.1. - 9.4. 

9.9.2. Smávægilegur afhendingardráttur. Ef nauðsynlegar viðgerðir eða endurbætur fara fram á húsnæðinu er BN heimilt, þrátt fyrir ákvæði gr. 9.9.1., að draga afhendingu í allt að 5 daga, án þess að afsláttur af leigugjaldi verði veittur. Tilkynna skal leigutaka væntanlegan drátt á afhendingu svo fljótt sem auðið er. 

9.9.3. Lengri afhendingardráttur. Dragist afhending lengur en 5 daga vegna aðstæðna sem rekja má til BN er veittur afsláttur af leigugjaldi fyrir þann tíma sem afhendingardráttur varir umfram 5 daga. 

9.9.4. Skil á húsnæði

Við lok leigusamnings skal leigutaki skila húsnæði sínu til BN, tómu og hreinu eigi síðar en kl 10:00 á lokadegi leigusamnings eða samkvæmt samkomulagi við skrifstofu BN. Dragi leigjandi skil húsnæðis fram yfir áður ákveðna tímasetningu skal hann greiða þriggja daga leigu fyrir hvern dag sem skilin dragast. Skili íbúi húsnæði illa þrifnu skal leigjandi greiða kostnað við þrif íbúðarinnar í samræmi við verðskrá BN.

 

9.10. Framsal leiguréttar óheimilt. 

Leigusamningar eru bundnir við nöfn þeirra sem fengu viðkomandi húsnæði úthlutað. Leigutökum er með öllu óheimilt að framselja leigurétt sinn, í heild eða að hluta, hvort sem slíkt er gert gegn gjaldi eður ei. M.a. er leigutökum algerlega óheimilt að skipta eða semja um skipti á herbergjum/íbúðum innbyrðis. 

 

 

 

9.11. Verulegar vanefndir heimila riftun. Vanefni leigutaki samningsskyldur sínar verulega er BN heimilt að rifta samningi og er leigutaka þá gert að rýma hið leigða án tafa. Fari fram ólögmæt starfsemi í íbúðinni af hálfu leigjanda eða einhvers á hans vegum skal jafnframt heimilt að segja leigusamningi samstundis upp og leigutaka gert að rýma íbúðina þegar í stað frá því að honum barst skrifleg tilkynning þar um. Nánar er kveðið á um réttindi og skyldur samningsaðila í leigusamningi. 

 

10. kafli. Ýmis ákvæði.  

10.1. Trúnaður. 

Farið skal með umsóknir og upplýsingar sem þeim fylgja sem trúnaðarmál og hvílir þagnarskylda á starfsmönnum BN sem og stjórnarmönnum. 

 

10.2. Athugasemdir og ágreiningsmál. 

Hafi umsækjandi athugasemdir við úthlutun skrifstofu BN eða vegna annarra atriða skal hann senda BN skriflega athugasemd innan 7 daga frá þeim degi sem atvikið, sem hann vill gera athugasemd við átti sér stað, eða viðkomandi varð um það kunnugt. Stjórn skal taka slíkar athugasemdir til afgreiðslu á fyrsta stjórnarfundi sem upp ber eftir að athugasemd umsækjanda barst BN. Stjórnin sker úr öllum ágreiningsmálum sem upp koma varðandi umsóknir, úthlutanir og önnur atriði er varða umsækjendur, leigutaka og skrifstofu BN. Niðurstaða stjórnar er endanleg. 

 

10.3. Endurskoðun úthlutunarreglna BN.

Úthlutunarreglur BN eru samþykktar af stjórn BN í samræmi við samþykktir félagsins. 

 

Þannig samþykkt á stjórnarfundi Byggingafélags námsmanna, 14.desember 2020.